แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 กันยายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ท่าเทียบเรือสำราญกีฬา เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา

เลขที่อ้างอิงโครงการ 5999
ชื่อโครงการ โครงการ ท่าเทียบเรือสำราญกีฬา เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. พื้นที่คุ้มครอง IEE
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.4/2927
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 25 มี.ค. 2554
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ต.เกาะยาวน้อย เกาะยาวน้อย ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อื่นๆ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 โครงการ ท่าเทียบเรือสำราญกีฬา เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา - หนังสือเห็นชอบ