แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงพยบาลนครินทร์ (ส่วนขยาย)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 5969
ชื่อโครงการ โครงการ โรงพยบาลนครินทร์ (ส่วนขยาย)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/4874
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 24 พ.ค. 2555
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน -
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 โครงการ โรงพยบาลนครินทร์ (ส่วนขยาย) - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1 โรงพยาบาลนครินทร์ (ส่วนขยาย)
บทที่ 2 โรงพยาบาลนครินทร์ (ส่วนขยาย)
บทที่ 3 โรงพยาบาลนครินทร์ (ส่วนขยาย)
บทที่ 4 โรงพยาบาลนครินทร์ (ส่วนขยาย)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1 โรงพยาบาลนครินทร์ (ส่วนขยาย)
บทที่ 2 โรงพยาบาลนครินทร์ (ส่วนขยาย)
บทที่ 3 โรงพยาบาลนครินทร์ (ส่วนขยาย)
บทที่ 4 โรงพยาบาลนครินทร์ (ส่วนขยาย)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1 โรงพยาบาลนครินทร์ (ส่วนขยาย)
บทที่ 2 โรงพยาบาลนครินทร์ (ส่วนขยาย)
บทที่ 3 โรงพยาบาลนครินทร์ (ส่วนขยาย)
บทที่ 4 โรงพยาบาลนครินทร์ (ส่วนขยาย)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)