แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

เลขที่อ้างอิงโครงการ 5836
ชื่อโครงการ โครงการ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/8050
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 05 ก.ย. 2554
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล
เลขที่ 10201019645
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 โครงการ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 Monitor 1/2557 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
1. ปก
2. ใบอนุญาต ใบเซ็นชื่อ
3. สารบัญ
4. บทที่ 1
5. บทที่ 2 (น.1-11)
5. บทที่ 2 (น.12-23)
5. บทที่ 2 (น.24-33)
5. บทที่ 2 (น.44-46)
5. บทที่ 2 (น.47-59)
5. บทที่ 2 (น.60-66)
5. บทที่ 2 (น.67-74)
6. บทที่ 3 (น.1-12)
6. บทที่ 3 (น.13-25)
7. บทที่ 4
8. ภาคผนวกที่ 1
9. ภาคผนวกที่ 2
10. ภาคผนวกที่ 3
11. ภาคผนวกที่ 4
12. ภาคผนวกที่ 5
13. ภาคผนวกที่ 6 (น.1-9)
13. ภาคผนวกที่ 6 (น.10-20)
13. ภาคผนวกที่ 6 (น.21-33)
13. ภาคผนวกที่ 6 (น.34-49)
13. ภาคผนวกที่ 6 (น.50-61)
13. ภาคผนวกที่ 6 (น.62-71)
13. ภาคผนวกที่ 6 (น.72-79)
14. ภาคผนวกที่ 7
15. ภาคผนวกที่ 8
16. ภาคผนวกที่ 9
17. ภาคผนวกที่ 10 (น.1-4)
17. ภาคผนวกที่ 10 (น.5-11)
17. ภาคผนวกที่ 10 (น.12-20)
17. ภาคผนวกที่ 10 (น.21-30)
17. ภาคผนวกที่ 10 (น.31-40)
17. ภาคผนวกที่ 10 (น.41-53)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
ปกรายงาน
รองปก
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวก
ภาคผนวกต่อ 1
ภาคผนวกต่อ 2
ภาคผนวกต่อ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ปก
เอกสารส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข-2
ภาคผนวก ข-3
ภาคผนวก ข-4
ภาคผนวก ข-5
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ
ภาคผนวก ฌ
ภาคผนวก ญ
ภาคผนวก ฎ-1
ภาคผนวก ฎ-2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปก
ใบอนุญาต และใบเซ็นชื่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 5
ภาคผนวกที่ 6
ภาคผนวกที่ 7
ภาคผนวกที่ 8
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
1. ปก
2. ใบอนุญาต ใบเซ็นชื่อ
3. สารบัญ
4. บทที่ 1
5. บทที่ 2
6. บทที่ 3
7. บทที่ 4
8. ภาคผนวกที่ 1
9. ภาคผนวกที่ 2
10. ภาคผนวกที่ 3
11. ภาคผนวกที่ 4
12. ภาคผนวกที่ 5
13. ภาคผนวกที่ 6
14. ภาคผนวกที่ 7
15. ภาคผนวกที่ 8
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)