แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าจะนะ

เลขที่อ้างอิงโครงการ 5513
ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าจะนะ
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/2658
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 17 มี.ค. 2554
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ บริเวณบ้านป่าชิง บ้านโคกม่วง (หมู่ที่ 1) ตำบลป่าชิงและบ้านควนหัวช้าง (หมู่ที่ 6) ตำบลคลองเปียะ จะนะ ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 6.955954 100.70647099999996
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าจะนะ - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 Monitor 2/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 Monitor 1/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 รายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าจะนะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พลังงาน 23 มิ.ย. 2552 ทส 1009.7/4715
ที่อยู่ จะนะ ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ -
3689