แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 07 สิงหาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอำ เล่มที่ 1/3

เลขที่อ้างอิงโครงการ 5484
ชื่อโครงการ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอำ เล่มที่ 1/3
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.4/5727
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 22 มิ.ย. 2554
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ