FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ บีทู

เลขที่อ้างอิงโครงการ 5411
ชื่อโครงการ โครงการ บีทู
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. พื้นที่คุ้มครอง IEE
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/1300
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 10 ก.พ. 2555
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ถนนพัทยาใต้ ตำบลหนองปรือ บางละมุง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 โครงการ บีทู - หนังสือเห็นชอบ
2 โครงการ บีทู - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม - มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ปก
แบบตต.
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวกบทที่ 3
ภาคผนวกบทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปก
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่่ 5
ภาคผนวก
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ บีทู (ส่วนขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) บริษัท บีทู พัทยาใต้ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 14 มี.ค. 2561 ทส 1009.5/3343
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
11917