แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 กันยายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย เกาะลันตาใหญ่

เลขที่อ้างอิงโครงการ 5078
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย เกาะลันตาใหญ่
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส. 1009.4/9836
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 23 ธ.ค. 2552
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ บ้านหลังสอด ต.เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ