แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่2) ทางหลวงหมายเลข 12 สายพิษณุโลก-อำเภอหล่มสัก

เลขที่อ้างอิงโครงการ 4825
ชื่อโครงการ โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่2) ทางหลวงหมายเลข 12 สายพิษณุโลก-อำเภอหล่มสัก
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.4/9068
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 27 พ.ย. 2551
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ หล่มสัก ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน -
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่2) ทางหลวงหมายเลข 12 สายพิษณุโลก-อำเภอหล่มสัก - หนังสือเห็นชอบ
2 Monitor 1/2557 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)