FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย ชุดที่ 4 (820 เมกกะวัตต์) ช่วงระยะก่อสร้าง

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย
เลขที่อ้างอิงโครงการ 4407
ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย ชุดที่ 4 (820 เมกกะวัตต์) ช่วงระยะก่อสร้าง
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/951
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 03 ก.พ. 2553
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ 32 ม.4 ต.วังจุฬา และ ต.ข้าวงาม วังน้อย ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ 02-436-0000 ต่อ 6 ,02-436-2599
โทรสาร 02-436-3819,02-436-1190
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 14.232200 100.780925
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ทส 1009.7/951 - หนังสือเห็นชอบ
2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย (820 เมกกะวัตต์) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 ผลการติดตามโครงการประสบอุทกภัยปี 2554 - การติดตามโครงการ
4 รายงาน Monitor 1/255 (มค.-มิย.) - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รายงาน Monitor 2/2555 (กค.-ธค.) - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 แผนป้องกันน้ำท่วม - OTHER