แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 19 มกราคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม ของบริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G8/50

เลขที่อ้างอิงโครงการ 4316
ชื่อโครงการ โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม ของบริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G8/50
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.2/11050
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 19 ก.ย. 2556
ประเภทโครงการ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ที่ตั้งโครงการ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ สัมปทานปิโตรเลียมเลขที่
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
หมายเหตุ เปลี่ยนเป็น ระยะผลิตปิโตรเลียม G8wp-4 หรือ Awp26 (ระยะดำเนินการ)

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รอบ ม.ค. ถึง ธ.ค.2560
Chapter 1_G850 2017
Chapter 2_G850 2017
Chapter 3_G850 2017
Cover Page and TOC
Appendix
Submittal Letter
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
2 รอบ ม.ค. ถึง ธ.ค.2561
01 - Cover Report and TOC_G850_2018
02 - Chapter 1_G850 2018
03 - Chapter 2_G850 2018
04 - Chapter 3_G850 2018
05 - Appendice_G850 2018
06 - Submittal Letter
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง ธ.ค.2562
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)