แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 18 สิงหาคม 2562

รายละเอียดโครงการ

โครงการ เคหะชุมชนและบริการชุมชนรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง)

ลำดับโครงการ 4138
ชื่อโครงการ โครงการ เคหะชุมชนและบริการชุมชนรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. บ้านเอื้ออาทร (สผ.4)
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.9/7497
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 21 ต.ค. 2553
ประเภทโครงการ บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ตำบลลาดขวาง บ้านโพธิ์ ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานภาพโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 Monitor 1/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
2 Monitor 1/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 Monitor 1/2557 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 Monitor 2/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 monitor ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 2/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)