แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 กันยายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการท่าเทียบเรือ ของ บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 3911
ชื่อโครงการ โครงการท่าเทียบเรือ ของ บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.4/1366
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 18 ก.พ. 2552
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ 1273-1274 ถนนวิเชียรโชฏก ตำบลมหาชัย เมืองสมุทรสาคร ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อื่นๆ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานฉบับสมบูรณ์ - รายงานฉบับสมบูรณ์