แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลเพชรเกษม 2

เลขที่อ้างอิงโครงการ 3900
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลเพชรเกษม 2
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/4489
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 18 มิ.ย. 2552
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล
เลขที่ 10201003354
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ รายงานฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม รหัสหนังสือ 80013 (กรกฎาคม 2552) สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ห้องสมุดสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โทรศัพท์ 02 265 6532

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานฉบับสมบูรณ์ - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 Monitor 1/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 Monitor 1/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 Monitor 2/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 มาตรการป้องกัน 1/2558 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 Monitor 2/2560 - Monitor รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม