แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการสถานพยาบาลศาลายาเนอร์สซิ่งโฮม ส่วนขยายของโรงพยาบาลศาลายา

เลขที่อ้างอิงโครงการ 3749
ชื่อโครงการ โครงการสถานพยาบาลศาลายาเนอร์สซิ่งโฮม ส่วนขยายของโรงพยาบาลศาลายา
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส. 1009.5/473
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 18 ม.ค. 2553
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ 95/1 หมู่ 3 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตำบลศาลายา พุทธมณฑล ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล
เลขที่ 10201012052
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสถานพยาบาลศาลายาเนอร์สซิ่งโฮม ส่วนขยายของโรงพยาบาลศาลายา - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 Monitor 1/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 Monitor 2/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 Monitor 1/2557 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 Monitor 1/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1 ถึง บทที่ 4
บทที่ 5 ตารางผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
บทที่ 6 ถึง บทที่ 7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1 ถึง บทที่ 4
บทที่ 5 ตารางสรุปมาตรการ
บทที่ 6
บทที่ 7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1 ถึง บทที่ 4
บทที่ 5 ตารางสรุปมาตรการ
บทที่ 6
บทที่ 7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1 ถึง บทที่ 4
บทที่ 5 ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ
บทที่ 6 ผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 7 สรุปผลการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 Monitor 1/2561 - Monitor รอบ มกราคม ถึง มิถุนายน