FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการท่าเทียบเรือ หมายเลข 1,2 และ 3

เลขที่อ้างอิงโครงการ 339
ชื่อโครงการ โครงการท่าเทียบเรือ หมายเลข 1,2 และ 3
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/5342
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 28 ก.ค. 2536
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ขนอม ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 วว 0804/5342 - หนังสือเห็นชอบ