แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 ตุลาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล

เลขที่อ้างอิงโครงการ 2766
ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009/5106
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 19 มิ.ย. 2549
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ต.ปรือ ปราสาท ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 14.5763 103.34896400000002
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ทส 1009/5106 - หนังสือเห็นชอบ
2 Monitor 1/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
หน้าปก-บทที่3
บทที่4-5
ภาคผนวกที่1
ภาคผนวกที่2-3
ภาคผนวกที่4 (1/2)
ภาคผนวกที่4 (2/2)
ภาคผนวกที่5.1-10
ภาคผนวกที่5.11-19
ภาคผนวกที่5.20 (1/2)
ภาคผนวกที่5.20 (2/2)
ภาคผนวกที่5.21
ภาคผนวกที่5.22-26
ภาคผนวกที่5.27-35
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก-สารบัญ
บทที่1-3
บทที่ 4-5
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2-3
ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 5.1-5.5
ภาคผนวกที่ 5.6-5.11
ภาคผนวกที่ 5.12-5.17
ภาคผนวกที่ 5.18-5.20
ภาคผนวกที่ 5.21-5.25
ภาคผนวกที่ 5.26-5.33
ภาคผนวกที่ 5.34-5.36
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
01.ส่วนหน้า
02.บทที่ 1
03.บทที่ 2
04.บทที่ 3
05.บทที่ 4
06.ภาคผนวก ก
07.ภาคผนวก ข1-ข4
08.ภาคผนวก ข5-ข17
09.ภาคผนวก ข18-ข19
10.ภาคผนวก ข20
12.ภาคผนวก ข24-ข29
13.ภาคผนวก ข30
14.ภาคผนวก ค
15.ภาคผนวก ง
16.ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)