FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการแอลแอลดีพีอี ของบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 2731
ชื่อโครงการ โครงการแอลแอลดีพีอี ของบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009/3664
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 28 เม.ย. 2549
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อื่นๆ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ทส 1009/3664 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานฉบับสมบูรณ์ - รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ โรงงานแอลดีพีอี (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 13 ก.ย. 2562 ทส 1010.8/12762
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
13866
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี (ครั้งที่ 5) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่มีกระบวนการผลิต ทางเคมี 07 มี.ค. 2562 ทส 1010.8/3375.1
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
13145
3 โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 20 พ.ค. 2558 ทส 1009.9/5804
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
9716
4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงงานแอลดีพีอี ครั้งที่ 2 บริษัท พีทีที โพลิเอทีลีน จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 14 ต.ค. 2554 ทส 1009.9/9382
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
5628
5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโครงการแอลดีพีอี ของ บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด บริษัท พีทีที โพลิเอทีลีน จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 21 พ.ย. 2551 ทส 1009.3/8895
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
3583
6 การเปลี่ยนแปลงในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแอลแอลดีพีอี ของบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด บริษัท พีทีที โพลิเอทีลีน จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 19 พ.ย. 2551 ทส 1009.3/8813
ที่อยู่ นิคม3ผาแดง อำเภอเมืองระยอง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
4523