FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 เมษายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงงานผลิตสารฟีนอล

ลำดับโครงการ 2491
ชื่อโครงการ โครงการโรงงานผลิตสารฟีนอล
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EHIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009/4943
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 12 พ.ค. 2548
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสารฟีนอล - หนังสือเห็นชอบ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการโรงงานผลิตสารฟีนอล (ครั้งที่ 6) บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 22 พ.ย. 2562 ทส 1010.8/16097
ที่อยู่ เลขที่ 9 ซอย 9 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
14070
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุงแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการ โรงงานผลิตสารฟีนอล (ครั้งที่ 5) บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 11 พ.ค. 2560 ทส 1009.8/5817
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
10900
3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสารฟีนอล ครั้งที่ 4 บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 10 ต.ค. 2557 ทส 1009.9/11160
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
9245
4 โครงการโรงงานผลิตสารฟีนอล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 29 พ.ย. 2554 ทส 1009.9/10454
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
6211
5 การเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสารฟีนอล บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 30 มิ.ย. 2554 ทส 1009.9/5986
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
6193
6 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตสารฟีนอล ติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศเพิ่มเติมเพื่อบำบัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่อาจปนเปื่อนจากแหล่งกำเนิดที่มิใช่แหล่งกำเนิดมลพิษหลัก บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 26 ส.ค. 2552 ทส 1009.9/6481
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
4567
7 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตสารฟีนอล บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 02 มิ.ย. 2551 ทส 1009.3/4079
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
4522