แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดโครงการ

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเลเทกซ์สังเคราะห์

เลขที่อ้างอิงโครงการ 2370
ชื่อโครงการ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเลเทกซ์สังเคราะห์
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009/13107
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 30 ธ.ค. 2547
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ 02-3811038 02-3811520-2 02-3811683-6 02-3811249 02-3818831
โทรสาร 02-3811523
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 12.6931 101.15599999999995
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน -
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเลเทกซ์สังเคราะห์ - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ปกหน้า
แบบรายงาน ตต.1 และ 2
Content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Index
ก EIA
ข-1 จดหมายนำส่งรายงาน 1-2561
ข-2 Manifest
ข-3 บันทึกอัตราการไหล
ข-4 เอกสารบันทึกชนิด คุณสมบัติ และปริมาณกากของเสีย
ข-5 หนังสือ สก.2
ข-6 แบบตรวจสภาพรถขนส่ง
ข-7 แผนผังแสดงการจัดทำ Noise Contour Map
ข-8 Defensive Driving
ข-9 มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยในการขนส่ง
ข-10 ผังระบายน้ำ
ข-11 แผนภาพสัดส่วนพนักงานที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดระยอง
ข-12 CSR Plan & Activity
ข-13 Corporate Brochure_2017_TH
ข-14 Proceduer unloading
ข-15 ตัวอย่างรายชื่อพนักงานที่ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย
ข-16 เอกสารการประชุม Montly Safety Meeting
ข-17 MTP Latex PPE Grid
ข-18 ตารางการทำงานแพทย์ 2561
ข-19 ผลการตรวจสุขภาพ 2561
ข-20 อุบัติเหตุ Latex
ข-21 แผนฉุกเฉินของกลุ่มบริษัท ภาษาไทย
ข-22 Latex Emergency Drill 2018
ข-23 Green Area MTP
ข-24 การตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
ข-25 ตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย
ข-26 Safety Work Permit
ข-27 ISO 14001 Cert
ค ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์
ง ใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ
จ สำเนาหนังสือใบอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปกหน้า
แบบ ตต. 1
แบบ ตต. 2
Content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
index
ก EIA
ข-1 จดหมายนำส่งรายงาน 2-2561
ข-2 Manifest
ข-3 บันทึกปริมาตรของน้ำทิ้ง
ข-4 เอกสารบันทึกชนิด คุณสมบัติ และปริมาณกากของเสีย
ข-5 หนังสือ สก.2
ข-6 แบบตรวจสภาพรถขนส่ง
ข-7 Noise contour map of Latex Plant and Warehouse
ข-8 Defensive Driving
ข-9 มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยในการขนส่ง
ข-10 ผังระบายน้ำ
ข-11 แผนภาพสัดส่วนพนักงานที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดระยอง
ข-12 CSR Plan & Activity
ข-13 Corporate Brochure_2017_TH
ข-14 Proceduer unloading
ข-15 ตัวอย่างรายชื่อพนักงานที่ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย
ข-16 ตัวอย่างเอกสารการประชุม Monthly Safety Meeting
ข-17 MTP Latex PPE Grid
ข-18 ตารางการทำงานแพทย์ 2562
ข-19 ผลการตรวจสุขภาพ 2561
ข-20 สถิติอุบัติเหตุ Latex
ข-21 แผนฉุกเฉินของกลุ่มบริษัท ภาษาไทย
ข-22 Latex Emergency Drill 2018
ข-23 Green Area MTP
ข-24 เอกสารการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
ข-25 ตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย
ข-26 ตัวอย่าง Safe work permit และ Pre-Tesk Analysis
ข-27 ISO 14001 Cert
ข-28 SSLC send Monitoring report - pospone submission
ค ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์
ง ใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ
จ สำเนาหนังสือใบอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
Cover+Content
Latex_Chapter 1
Latex_Chapter 2
Latex_Chapter 3
Latex_Chapter 4
Appendix 1 of 3
Appendix 2 of 3
Appendix 3 of 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก
หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก - ข.15
ภาคผนวก ข.16 - ข.28
ภาคผนวก ค - จ
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)