แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 2316
ชื่อโครงการ โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามเงื่อนไข BOI
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 989/9437
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 10 ก.ย. 2547
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.นากลา สูงเนิน ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 14.8976 101.89798999999994
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน -
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ ข3-90-4/51นม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ ข3-101-3/50นม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 ผลการติดตามโครงการประสบอุทกภัยปี 2554 - การติดตามโครงการ
4 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) (2/2555) - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) (1/2555) - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่ 1
1
2
3
บทที่ 2
บทที่ 2.2
บทที่ 3
บทที่ 3.2
บทที่ 4
บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1.1
บทที่ 1.2
บทที่ 2
บทที่ 3.1
บทที่ 3.2
บทที่ 4
บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)