แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 21 กันยายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมบ้านแหลมลื่นบ้านเกาะแรต

เลขที่อ้างอิงโครงการ 2243
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมบ้านแหลมลื่นบ้านเกาะแรต
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009/6914
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 05 ก.ค. 2547
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ดอนสัก ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ทส 1009/6914 - หนังสือเห็นชอบ
2 Monitor 2/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
ส่วนปก
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)