FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 เมษายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและดีซีซี

ลำดับโครงการ 1763
ชื่อโครงการ โครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและดีซีซี
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามเงื่อนไข BOI
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/11058
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 28 ก.ย. 2544
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เชิงเนิน อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี)
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ ข3-42(1)-3/41รย
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ *BOI

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและดีซีซี - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงาน Monitor 2/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3
ภาคผนวก4
ภาคผนวก5
ภาคผนวก6
ภาคผนวก7
ภาคผนวก8
ภาคผนวก9
ภาคผนวก10
ภาคผนวก11
ภาคผนวก12
ภาคผนวก13
ภาคผนวก14
ภาคผนวก15
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
ภาคผนวก 1-1
ภาคผนวก 1-2
ภาคผนวก 1-3
ภาคผนวก 1-4
ภาคผนวก 1-5
ภาคผนวก 1-6
ภาคผนวก 1-7
ภาคผนวก 1-8
ภาคผนวก 1-9
ภาคผนวก 1-10
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3-1
ภาคผนวก 3-2
ภาคผนวก 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ส่วนหน้า
CHAPTER 1
CHAPTER 2
CHAPTER 3
CHAPTER 4
ภาคผนวกที่ 1-1
ภาคผนวกที่ 1-2
ภาคผนวกที่ 1-3
ภาคผนวกที่ 1-4
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ส่วนหน้า
CHAPTER 1
CHAPTER 2
CHAPTER 3
CHAPTER 4
ภาคผนวกที่ 1-1
ภาคผนวกที่ 1-2
ภาคผนวกที่ 1-3
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)