แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 21 กันยายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการสำรวจออกแบบทางยกระดับ และการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเส้นทาง สาย พท. 3037 บ้านใสกลิ้ง-บ้านหัวป่า

เลขที่อ้างอิงโครงการ 1665
ชื่อโครงการ โครงการสำรวจออกแบบทางยกระดับ และการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเส้นทาง สาย พท. 3037 บ้านใสกลิ้ง-บ้านหัวป่า
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/3439
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 23 มี.ค. 2544
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ บ้านใสกลิ้ง ควนขนุน ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พัทลุง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานฉบับสมบูรณ์ - รายงานฉบับสมบูรณ์