แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 06 ธันวาคม 2562

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมโรงงานปูนซิเมนต์แก่งคอย

ลำดับโครงการ 1651
ชื่อโครงการ โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมโรงงานปูนซิเมนต์แก่งคอย
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/2150
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 21 ก.พ. 2544
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ แก่งคอย ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 14.64004 14.640039999999999
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ 3-3(1)-4/38สบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ 3-34(4)-26/53สบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ 3-39-1/29สบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ 3-101-1/44สบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานปูนซีเมนต์แก่งคอย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด อุตสาหกรรม 26 ก.พ. 2556 ทส 1009.3/2487
ที่อยู่ ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
6730
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโรงงานปูนซิเมนต์ภายใต้โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานปูนซีเมนต์ไทย (การนำลมร้อนทิ้งมาใช้ผลิตไฟฟ้า) ระยะที่ 2 (แก่งคอย) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด อุตสาหกรรม 04 ส.ค. 2551 ทส 1009.3/5882
ที่อยู่ 33/1 ม.3 ต.บ้านป่า แก่งคอย ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
3469
3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับคุณภาพของเสียรวม (101) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด อุตสาหกรรม 01 พ.ค. 2550 ทส 1009/4002
ที่อยู่ ตำบลบ้านป่า แก่งคอย ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
3020
4 การขอเพิ่มเติมพื้นที่กองเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) สำหรับการผลิตปูนซีเมนต์ และติดตั้งเตาเผาขยะใหม่ทดแทนเตาเผาเดิม บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด อุตสาหกรรม 04 ส.ค. 2548 ทส 1009/7901
ที่อยู่ แก่งคอย ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
2542
5 การเปลี่ยนแปลงปริมาณสูงสุดของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และของเสียที่เป็นของเหลวที่จะนำมาทดแทนวัตถุดิบ และเชื้อเพลิงเดิมสำหรับโรงงานปูนซิเมนต์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด อุตสาหกรรม 29 ส.ค. 2546 ทส 1009/9293
ที่อยู่ - แก่งคอย ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
2000