แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 ตุลาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

รับทราบการขอรับใบอนุญาตขยายโรงงาน ครั้งที่ 7 ของบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการผลิตเหล็กแผ่นไร้สนิมรีดเย็น
เลขที่อ้างอิงโครงการ 14631
ชื่อโครงการ รับทราบการขอรับใบอนุญาตขยายโรงงาน ครั้งที่ 7 ของบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.3/11135
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 26 ส.ค. 2563
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ เลขที่ 324 หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน ทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน -
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
เลขที่ 3-59-1/35 รย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รับทราบการขอรับใบอนุญาตขยายโรงงาน ครั้งที่ 7 ของบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) - หนังสือเห็นชอบ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการผลิตเหล็กแผ่นไร้สนิมรีดเย็น บริษัท ไทยน๊อคซ์ สตีล จำกัด อุตสาหกรรม 13 พ.ค. 2542 วว 0804/5061
ที่อยู่ - ซอย - ถนน ทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
1359