แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ Mochit Complex

เลขที่อ้างอิงโครงการ 14530
ชื่อโครงการ โครงการ Mochit Complex
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/1404
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 30 ม.ค. 2563
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน พหลโยธิน ตำบล จอมพล อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Mochit Complex - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.พ. ถึง มิ.ย.2563
รายงานส่วนแรก
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
เอกสารแนบ part1
เอกสารแนบ part2
ภาคผนวก part1
ภาคผนวก part2
ภาคผนวก part3
ภาคผนวก part4
ภาคผนวก part5
ภาคผนวก part6
ภาคผนวก part7
ภาคผนวก part8
ภาคผนวก part9
ภาคผนวก part10
ภาคผนวก part11
ภาคผนวก part12
ภาคผนวก part13
ภาคผนวก part14
ภาคผนวก part15
ภาคผนวก part16.1
ภาคผนวก part16.2
ภาคผนวก part17
ภาคผนวก part18
ภาคผนวก part19
ภาคผนวก part20
ภาคผนวก part21
ภาคผนวก part22
ภาคผนวก part23
ภาคผนวก part24
ภาคผนวก part25
ภาคผนวก part26
ภาคผนวก part27
ภาคผนวก part28
ภาคผนวก part29
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)