แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโรงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ดอนหัวฬ่อ 2 (ครั้งที่ 2)

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ดอนหัวฬ่อ 2
เลขที่อ้างอิงโครงการ 14289
ชื่อโครงการ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโรงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ดอนหัวฬ่อ 2 (ครั้งที่ 2)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.7/3602
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 17 มี.ค. 2563
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ เลขที่ 700/696 หมู่ที่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน -
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ดอนหัวฬ่อ 2 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด พลังงาน 21 พ.ค. 2556 ทส 1009.7/5811
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ระยะที่ 6) ต.คอนหัวฬ่อ อ.เมือง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
6891