แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 21 กันยายน 2563

รายละเอียดโครงการ

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเอทานอลและผลิตไฟฟ้าจาดเชื้อเลิงชีวมวล (ครั้งที่ 1)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 14213
ชื่อโครงการ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเอทานอลและผลิตไฟฟ้าจาดเชื้อเลิงชีวมวล (ครั้งที่ 1)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.3/8395
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 18 มิ.ย. 2562
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองโพ อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60140
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเอทานอลและผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ครั้งที่ 1) - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ส.ค. ถึง ธ.ค.2562
ส่วนหน้ารายงาน
รายงาน บทที่ 1
รายงาน บทที่ 2
รายงาน บทที่ 3
รายงาน บทที่ 4
ภาคผนวก 1-6
ภาคผนวก 2-6
ภาคผนวก 3-6
ภาคผนวก 4-6
ภาคผนวก 5-6
ภาคผนวก 6-6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ข้อมูลส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข (1-12)
ภาคผนวก ข (13-14)
ภาคผนวก ข (15)
ภาคผนวก ข (16-20)
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ฉ (ต่อ)
ภาคผนวก ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ผลิตเอทานอลและผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล บริษัท ลพบุรี ไบโอเอทานอล จำกัด อุตสาหกรรม 01 ส.ค. 2560 ทส 1009.3/9659
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองโพ อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ -
11091