FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 เมษายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ HLB Srinakarin 40 Road (เอช แอล บี ศรีนครินทร์ 40)

ลำดับโครงการ 14167
ชื่อโครงการ โครงการ HLB Srinakarin 40 Road (เอช แอล บี ศรีนครินทร์ 40)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/1704
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 24 ธ.ค. 2562
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย สุภาพงษ์ 3 แยก 8 ถนน ศรีนครินทร์ 40 ตำบล หนองบอน อำเภอ ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร