FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงแรม ชูจิตร โฮเทล (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของนายอนุวัฒน์ นวลศรี

เลขที่อ้างอิงโครงการ 13992
ชื่อโครงการ โครงการโรงแรม ชูจิตร โฮเทล (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของนายอนุวัฒน์ นวลศรี
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. พื้นที่คุ้มครอง IEE
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/14798
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 24 ต.ค. 2562
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย ชูจิตร ถนน - ตำบล รัษฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อื่นๆ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ