FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและดีซีซี (ครั้งที่ 1)

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและดีซีซี
เลขที่อ้างอิงโครงการ 13973
ชื่อโครงการ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและดีซีซี (ครั้งที่ 1)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.8/15676
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 12 พ.ย. 2562
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล เชิงเนิน อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและดีซีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 28 ก.ย. 2544 วว 0804/11058
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เชิงเนิน อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
1763