FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 เมษายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ของนางกรณัฏฐ์ ศรีคง

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่)
ลำดับโครงการ 13956
ชื่อโครงการ โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ของนางกรณัฏฐ์ ศรีคง
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. พื้นที่ คุ้มครอง EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/15678
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 12 พ.ย. 2562
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย เพนียดช้าง ถนน - ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ โครงการได้มีการเปลี่ยนแปลง จากพื้นที่คุ้มครองIEE (เลขอ้างอิงโครงการ 10106) ปัจจุบันได้ขอเห็นชอบเป็น โครงการ EIA (เลขอ้างอิงโครงการ 13956)

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) นางกรณัฎฐ์ ศรีคง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 13 พ.ค. 2559 ทส 1009.2/5560
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
10106