แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 19 มกราคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ของนางกรณัฏฐ์ ศรีคง

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่)
ลำดับโครงการ 13956
ชื่อโครงการ โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ของนางกรณัฏฐ์ ศรีคง
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. พื้นที่ คุ้มครอง EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/15678
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 12 พ.ย. 2562
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย เพนียดช้าง ถนน - ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ โครงการได้มีการเปลี่ยนแปลง จากพื้นที่คุ้มครองIEE (เลขอ้างอิงโครงการ 10106) ปัจจุบันได้ขอเห็นชอบเป็น โครงการ EIA

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) นางกรณัฎฐ์ ศรีคง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 13 พ.ค. 2559 ทส 1009.2/5560
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
10106