FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงงานผลิตไวน์และเบียร์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงงานผลิตไวน์
เลขที่อ้างอิงโครงการ 13868
ชื่อโครงการ โครงการโรงงานผลิตไวน์และเบียร์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.3/12093
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 03 ก.ย. 2562
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงงานผลิตไวน์ บริษัท ไทย สพิริท อินดัสทรี จำกัด อุตสาหกรรม 30 พ.ค. 2557 ทส 1009.3/6020
ที่อยู่ เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130
9986