FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า

เลขที่อ้างอิงโครงการ 13852
ชื่อโครงการ โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/12210
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 05 ก.ย. 2562
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย เอราวัณ ถนน ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน ตำบล บางขุนศรี อำเภอ บางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่1
บทที่2
บทที่3
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)