FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา ภูเก็ต (ส่วนขยาย)

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา ภูเก็ต
เลขที่อ้างอิงโครงการ 13849
ชื่อโครงการ โครงการ ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา ภูเก็ต (ส่วนขยาย)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. พื้นที่ คุ้มครอง EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/12099
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 03 ก.ย. 2562
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระภูเก็ตแก้ว (กระทู้-สามกอง) ตำบล กะทู้ อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา ภูเก็ต (ส่วนขยาย) - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา ภูเก็ต บริษัท วานา นาวา จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 04 ธ.ค. 2560 ทส 1009.5/15459
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล กะทู้ อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
11483