FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ MODIZ SUKHUMVIT 50 (โมดิซ สุขุมวิท 50)

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ MODIZ SUKHUMVIT 50 (โมดิซ สุขุมวิท 50)
เลขที่อ้างอิงโครงการ 13827
ชื่อโครงการ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ MODIZ SUKHUMVIT 50 (โมดิซ สุขุมวิท 50)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/11795
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 29 ส.ค. 2562
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย หัวมุมถนนซอยสุขุมวิท 50 ถนน - ตำบล พระโขนง อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)