แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 18 ตุลาคม 2562

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท อุบลเพาเวอร์ จำกัด

ลำดับโครงการ 13649
ชื่อโครงการ โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท อุบลเพาเวอร์ จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.7/10336
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 31 ก.ค. 2562
ประเภทโครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หัวนา อำเภอ เขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ -
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ