แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 ตุลาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการผลิตเหล็กแผ่นไร้สนิมรีดเย็น

เลขที่อ้างอิงโครงการ 1359
ชื่อโครงการ โครงการผลิตเหล็กแผ่นไร้สนิมรีดเย็น
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/5061
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 13 พ.ค. 2542
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน ทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ 02-2615323
โทรสาร 038-636099
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ 3-59-1/35รย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 รับทราบการขอรับใบอนุญาตขยายโรงงาน ครั้งที่ 7 ของบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม 26 ส.ค. 2563 ทส 1010.3/11135
ที่อยู่ เลขที่ 324 หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน ทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180
14631
2 การขอเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ของบริษัท โพสโค-ไทยน๊อกซ์ จำกัด (มหาชน) (ขยายโรงงาน ครั้งที่ 6) บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม 20 มี.ค. 2562 ทส 1010.3/4051
ที่อยู่ เลขที่ 325 หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน ทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180
14496
3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายโรงงานผลิตเหล็กแผ่นไร้สนิมรีดเย็น ระยะที่ 3 (ครั้งที่ 1) เพื่อติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม 06 ต.ค. 2558 ทส 1009.3/11988
ที่อยู่ 324 ม.8 ซอย - ถนน - ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
11037
4 โครงการขยายโรงงานผลิตเหล็กแผ่นไร้สนิมรีดเย็น ระยะที่ 3 บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม 09 ต.ค. 2550 ทส 1009/9074
ที่อยู่ 324 หมู่ 8 สวนอุตสาหกรรมระยองอินดัสเตรียลปาร์ค ซอย - ถนน ทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
3174
5 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นไร้สนิทรีดเย็น บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม 23 ก.ค. 2544 วว 0804/8081
ที่อยู่ - ซอย - ถนน ทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
1711