FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ PATTAYA DISCOVERY BEACH (ส่วนขยาย)

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ Foreshore Thai Hotel
เลขที่อ้างอิงโครงการ 13519
ชื่อโครงการ โครงการ PATTAYA DISCOVERY BEACH (ส่วนขยาย)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. พื้นที่ คุ้มครอง EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/8714
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 25 มิ.ย. 2562
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน พัทยาสาย 2 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ -
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ PATTAYA DISCOVERY BEACH (ส่วนขยาย) - หนังสือเห็นชอบ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ Foreshore Thai Hotel บริษัท บุญโรจน์ก่อสร้าง จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 18 พ.ค. 2547 ทส. 1009/4995
ที่อยู่ ถ.พัทยาเหนือ ซ.6/1 ต.หนองปรือ บางละมุง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
2135