แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการอาคารจงกลนี เรสซิเดนซ์

เลขที่อ้างอิงโครงการ 13497
ชื่อโครงการ โครงการอาคารจงกลนี เรสซิเดนซ์
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1004.5/14684
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 16 พ.ย. 2560
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ถนนสุรวงศ์ ซอย - ถนน - ตำบล สี่พระยา อำเภอ บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี)
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารจงกลนี เรสซิเดนซ์ - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ส่วนหน้ารายงาน
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ผนวก 1
ผนวก 2
ผนวก 3
ผนวก 4
ผนวก 5
ผนวก 6
ผนวก 7
ผนวก 8
ผนวก 9
ผนวก 10
ผนวก 11
ผนวก 12
ผนวก 13
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ส่วนหน้ารายงาน
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ส่วนหน้ารายงาน
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ผนวก 1
ผนวก 2
ผนวก 3
ผนวก 4
ผนวก 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ส่วนหน้ารายงาน
บทที่1
บทที่2
บทที่3
รูป บทที่ 3
บทที่4
ภาคผนวก ก.-ค.
ภาคผนวก ง.
ภาคผนวก จ.
ภาคผนวก ช.
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 ขอเปลี่ยนแปลงเจ้าขอโครงการอาคารจงกลนี เรสซิเดนซ์ - OTHER