FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงแรม วินแดม ในหาน บีช รีสอร์ท ภูเก็ต (Wyndham NaiHarn Beach Resort Phuket) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 13459
ชื่อโครงการ โครงการ โรงแรม วินแดม ในหาน บีช รีสอร์ท ภูเก็ต (Wyndham NaiHarn Beach Resort Phuket) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. พื้นที่ คุ้มครอง EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/8498
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 19 มิ.ย. 2562
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน ใสยวน-ในหาน ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ -
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ