FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์

เลขที่อ้างอิงโครงการ 13454
ชื่อโครงการ โครงการ ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/8234
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 17 มิ.ย. 2562
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน พัฒนาการ ตำบล สวนหลวง อำเภอ สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ -
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์ - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ มิ.ย. ถึง ธ.ค.2562
1.ปกหน้า ปกใน ตต1+2 สารบัญ
2.บทที่1 บทนำ
3.บทที่2 รายละเอียดของโครงการ
4.บทที่3 การปฏิบัติตามมาตรการฯ
5.บทที่4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6.ภาคผนวก ก รูปภาพ
7.ภาคผนวก ข เอกสาร
8.ภาคผนวก ค ผลการตรวจวัดอากาศ
8.ภาคผนวก ค ผลการตรวจวัดเสียง
8.ภาคผนวก ค ผลการตรวจวัดสั่นสะเทือน
8.ภาคผนวก ค ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
9.ภาคผนวก ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10.ภาคผนวก จ ห้องปฏิบัติการ
11.ภาคผนวก ฉ เอกสารสอบเทียบ
12.ภาคผนวก ช หนังสือเห็นชอบ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)