แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 กันยายน 2562

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย)

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ศรีเทพ)
ลำดับโครงการ 13355
ชื่อโครงการ โครงการ โรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน -
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.3/6632
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 14 พ.ค. 2562
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ -
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ศรีเทพ) บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด อุตสาหกรรม 17 มี.ค. 2540 วว 0804/4364
ที่อยู่ ม.9 บ้านแม่น้ำป่าสัก ต.ศรีเทพ ศรีเทพ ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ -
929