FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย)

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ศรีเทพ)
เลขที่อ้างอิงโครงการ 13355
ชื่อโครงการ โครงการ โรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.3/6632
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 14 พ.ค. 2562
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ -
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ศรีเทพ) บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด อุตสาหกรรม 17 มี.ค. 2540 วว 0804/4364
ที่อยู่ ม.9 บ้านแม่น้ำป่าสัก ต.ศรีเทพ ศรีเทพ ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ -
929