FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Reserve 61 Hideaway (เดอะ รีเซิร์ฟ ไฮด์อะเวย์)

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ THE RESERVE SKUHUMVIT 61 (เฟส 2)
เลขที่อ้างอิงโครงการ 13332
ชื่อโครงการ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Reserve 61 Hideaway (เดอะ รีเซิร์ฟ ไฮด์อะเวย์)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/7073
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 23 พ.ค. 2562
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 61 ถนน - ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ -
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ THE RESERVE SKUHUMVIT 61 (เฟส 2) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 ธ.ค. 2560 ทส 1009.5/16335
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
11503