แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 กันยายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงแรม โคซี่ กระบี่ อ่าวนาง (COSI Krabi AONNANG)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 13331
ชื่อโครงการ โครงการ โรงแรม โคซี่ กระบี่ อ่าวนาง (COSI Krabi AONNANG)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. พื้นที่ คุ้มครอง EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/7021
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 23 พ.ค. 2562
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล อ่าวนาง อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ -
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม โคซี่ กระบี่ อ่าวนาง (COSI Krabi AONNANG) - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ต.ค. ถึง ธ.ค.2562
6.1 หน้าปก - สารบัญ
6.1-1 บทที่ 1 บทนำ (ต.ค. - ธ.ค. 62)
6.1-2 บทที่ 2 รายละเอียดโครงการโดยพอสังเขป (ต.ค. - ธ.ค. 62)
6.1-3 บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ (ต.ค. - ธ.ค. 62)
6.1-4 บทที่ 3 รูปถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการ (ต.ค. - ธ.ค. 62)
6.1-5 บทที่ 4 ผลการตรวจวัด (ต.ค. - ธ.ค. 62)
6.1-6 บทที่ 4 รูปถ่ายผลการตรวจวัด (ต.ค. - ธ.ค. 62)
6.1-7 บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ (ต.ค. - ธ.ค. 62)
6.1-8 ภาคผนวก
6.1-9 ภาคผนวก-ต่อ-1
6.1-10 ภาคผนวก-ต่อ-2
6.1-11 ภาคผนวก-ต่อ-3
6.1-12 ภาคผนวก-ต่อ-4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก - สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ (ม.ค. - มิ.ย. 63)
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการโดยพอสังเขป (ม.ค. - มิ.ย. 63)
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ (ม.ค. - มิ.ย. 63)
บทที่ 3 รูปถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการ (ม.ค. - มิ.ย. 63)
บทที่ 4 ผลการตรวจวัด (ม.ค. - มิ.ย. 63)
บทที่ 4 รูปถ่ายการตรวจวัด (ม.ค. - มิ.ย. 63)
บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ (ม.ค. - มิ.ย. 63)
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2-5
ภาคผนวกที่ 6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)