FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงแรม ยามีน ซีวิว โฮเทล (ดัดแปลง เปลี่ยนการใช้อาคาร และส่วนขยาย)

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม ยามีน
เลขที่อ้างอิงโครงการ 13265
ชื่อโครงการ โครงการ โรงแรม ยามีน ซีวิว โฮเทล (ดัดแปลง เปลี่ยนการใช้อาคาร และส่วนขยาย)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. พื้นที่คุ้มครอง IEE
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/5619
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 23 เม.ย. 2562
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย ชูจิตร ถนน - ตำบล รัษฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ -
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม ยามีน นางสาวจามจุรี โพธิ์กัณหะ และนายศิวเทพ แป้นลาภ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 19 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/11904
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล รัษฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
11159