FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ครั้งที่ 2) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม
เลขที่อ้างอิงโครงการ 13263
ชื่อโครงการ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ครั้งที่ 2) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.3/5861
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 26 เม.ย. 2562
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ซอย - ถนน - ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ -
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)