FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บ่อวิน)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 13232
ชื่อโครงการ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บ่อวิน)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. บ้านเอื้ออาทร
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.6/14178
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 17 ธ.ค. 2557
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ