FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครการโรงแรม บ้านต้นไทร (เปลี่ยนการใช้อาคาร)

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงแรมบ้านต้นไทร
เลขที่อ้างอิงโครงการ 13222
ชื่อโครงการ โครการโรงแรม บ้านต้นไทร (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. พื้นที่คุ้มครอง IEE
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/4999
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 09 เม.ย. 2562
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน นาใน ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ -
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงแรมบ้านต้นไทร นางสาวนนทลี มรรคาวาณิช อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 18 ม.ค. 2544 วว 0804/793
ที่อยู่ ถ.นาใน ต.ป่าตอง กะทู้ ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
1638