FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ O-NES TOWER

เลขที่อ้างอิงโครงการ 13214
ชื่อโครงการ โครงการ O-NES TOWER
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี)
โครงการ Nana Office Building
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/4666
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 02 เม.ย. 2562
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล คลองเตย อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Nana Office Building - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Nana Office Building - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ เม.ย. ถึง มิ.ย.2562
Cover-ส่วนหน้า-รับรองรายงาน-สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่1
บทที่2
บทที่3
ภาคผนวก1-1
ภาคผนวก1-2
ภาคผนวก1-3
ภาคผนวก1-4
ภาคผนวก2-1
ภาคผนวก2-2
ภาคผนวก2-3
ภาคผนวก2-4
ภาคผนวก2-5
ภาคผนวก2-6
ภาคผนวก2-7
ภาคผนวก2-8
ภาคผนวก2-9
ภาคผนวก3
ภาคผนวก4-1
ภาคผนวก4-2
ภาคผนวก4-2.1
ภาคผนวก4-3
ภาคผนวก4-3.1
ภาคผนวก4-4
ภาคผนวก4-4.1
ภาคผนวก4-5
ภาคผนวก5-1
ภาคผนวก5-2
ภาคผนวก5-3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
Cover-ส่วนหน้า-รับรองรายงาน-สารบัญ
Summary
Chap1
Chap2
Chap3
A1
A2-1
A2-2
A2-3
A3
A4-1
A4-2.1
A4-2.2
A4-3.1
A4-3.2
A4-3.3
A4-3.4
A4-4.1
A4-4.2
A4-5
A5.1-1
A5.1-2
A6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ จากเดิม โครงการ Nana Office Building เปลี่ยนเป็น โครงการ O-NES TOWER - OTHER